• TR
 • EN
 • Accounting Management

  a) Muhasebe Müdürü - Mali Müşavir: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu, vergisel boyutta kamu kurum ve kuruşlar ile işletme arasında işlemleri yürütmektedir.

  b) Muhasebe Birimi: Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması, raporlanması ve arşivlenmesi işlemlerini yürütmektedir.

  Görev ve Sorumluklar

  1. Muhasebe biriminin faaliyet alanına giren konulara ilişkin iş ve işlemleri yürütmektir.

  2. Gelirlerin ve alacakların ilgili mevzuata uygun kayıtlarının tutulmasını sağlamak, giderlerin ve borçların mevzuata ilişkin tarihte kayıt altına alınmasını sağlamaktır.

  3. Para ve parayla ifade edilen değerler ile emanetlerin kayıt altına alınmasını sağlamak, işletme içerisindeki envanterin oluşturulmasını sağlamaktır.

  4. Muhasebe yetkilisi (mali müşavir); hesap, belge ve işlemlerin ilgili mevzuata uygun kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Belirli zamanlarda kayıtların mevzuata uygunluğunu kontrol etmek, ilgili beyannameleri hazırlamaktır.

  5. Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak, arşivleme işlemlerinin yapılmasını yürütmektir.

  6. Gerekli bilgi ve raporları, yönetimin bilgisine sunmak. Yönetim kararları ile koordinasyonu sağlamaktır.

  7. Özel hesap dönemine ait yıllık yapılması gereken beyannameleri, mali tabloları mevzuata uygun düzenlemek, belirtilen süre içerisinde yetkili mercilere vermektir.

  8. Muhasebe yetkilisi (mali müşavir), muhasebe biriminde görev yapan personeli mevzuat yönünden bilgilendirmek ve eğitmektir.

  9. Finans Müdürlüğü tarafından ödenen vergilerin muhasebe hesaplarının kayıtlarını öngörülen tarihte ödenip ödenmediğinin kontrolünü yapmak ve mevzuata uygun hesap kalemlerine işlemektir.

  10. Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemektir.

  11. Kanuni kesinti ve yükümlülüklere ilişkin yapılan tahsilatları süresi içinde ilgili yerlere gönderilmesi işlemlerini yürütmek, şirketin menfaatine mahsup işlemlerini gerçekleştirmektir.

  12. Muhasebe biriminde yapılan işlemlerin doğruluk ve uygunluğunu kontrol etmek, hatalı kayıtların düzeltilmesine ilişkin muhasebeleştirme belgelerini imzalamaktır.

  13. Muhasebe ve harcama işlemlerinden sorumlu personele, görevlerine uygun yetkilendirme işlemini yapmaktır.

  14. Gün içerisinde farklı birimler tarafından yapılan giderlerin, muhasebe kayıtlarının oluşturulması için Genel Müdür onayına sunmaktır.

  15. Muhasebe Biriminde görevli personelin idari ve özlük işlemlerini yürütmektir.

  16. Görev dağılımında kendisine bağlı personelin iş ve işlemlerini koordine etmek, şirket içerisinde muhasebe ile ilgili iletilen sorunları çözmek.

  17. Tetkikle sorumlu olduğu iş ve işlemlere ilişkin belgelerin kendisine bağlı personelce incelenmesinden sonra, mevzuat hükümleri doğrultusunda tetkik ederek uygun olanları muhasebe yetkilisi yardımcısına sunmaktır.

  18. Görev alanına giren yazışmaları kontrol etmektır.

  19. Mevzuatta yapılan değişiklikleri takip etmek ve iş sorumluluğu altında görev yapan personeli mevzuat yönünden bilgilendirmektır.

  Dayanaklar

  - 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

  - 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

  - 3065 sayılı KDV Kanunu

  - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

  - 3568 sayılı Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirlik Kanunu

  - 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

  - 5580 Özel öğretim Kurumları Kanunu

  Share this content